Biedronka zaprasza 1000 osób do testu nowego produktu czyli yerba mate

test-yerby-w-biedronce      Być może część z Was wie, że w sieci sklepów Biedronka okazjonalnie pojawiała się yerba mate w wersji cocido, czyli w saszetkach. Tym razem sieć sklepów z logo kropkowanego owada idzie o krok dalej. W czym rzecz, czy teraz w każdym z tych sklepów będziemy mogli kupić paczkowaną yerbe? Otóż nie, dla pijących yerbę w wersji sypanej jest to raczej akcja w formie ciekawostki, ponieważ wspominana sieć sklepów zaprasza 1000 chętnych osób do testowania yerba mate w saszetkach. W zamian oczekuje podzielenia się opinią na jej temat.

Zapewne spore grono osób czuje się teraz lekko zawiedzionych, że za rogiem nie dostanie swojej ulubionej yerba mate, ale kto wie, może kiedyś doczekamy takich czasów? Wracając do szczegółów akcji: co ma właściwie na celu? Jest to forma badania opinii publicznej oraz rynku, przeprowadzana na zlecenie sklepu przez agencję reklamową, o której możecie przeczytać w regulaminie serwisu, w którym trzeba się zarejestrować, jeśli chcemy mieć szanse na udział w testach.

Jak to działa? Cała akcja zapisu do testów roz­grywa się na stro­nie testu­jemy.bie­dronka.pl — znaj­dzie­cie tam rów­nież wspo­mniany regu­la­min, z któ­rym pole­cam się zapo­znać przed reje­stra­cją. Z niego dowie­cie się co sta­nie się z Waszymi opi­niami, o które będzie­cie popro­szeni po teście yerba mate w spe­cjal­nym elek­tro­nicz­nym kwe­stio­na­riu­szu. Na ten sam adres może­cie otrzy­mać tylko jedną prze­syłkę do testów i jak infor­muje admi­ni­stra­tor, na zapo­zna­nie się z pro­duk­tami w tym ode­bra­niem prze­syłki i wypeł­nie­niem ankiety online jest czas nie krót­szy niż tydzień. Jeśli nie udzielicie odpo­wie­dzi w wyzna­czo­nym cza­sie, orga­ni­za­tor praw­do­po­dob­nie wyklu­czy Was z przy­szłych akcji w swoim ser­wi­sie.

Źródło: testu­jemy.bie­dronka.pl

Źródło: testu­jemy.bie­dronka.pl

Nie jest to pierw­sza akcja testowa tego sklepu. Dzięki temu sieć na pod­sta­wie infor­ma­cji zwrot­nych od teste­rów otrzy­muje infor­ma­cję, który pro­dukt jest naj­bar­dziej tra­fiony i będzie mógł tra­fić na półki do dys­kontu.

Czy wiadomo jaka yerba mate będzie wysyłana do testów?

Będą to cztery warianty sma­kowe yerba mate (susz brazylijski), w saszet­kach pira­mid­kach. Mając już oka­zję pić pro­dukt, który poja­wiał się oka­zjo­nal­nie w tym skle­pie wła­śnie w for­mie pira­mi­dek i z bra­zy­lij­ską yerbą o smaku (z dodat­kiem) man­da­rynki przy­pusz­czam, że może to być yerba mate z aro­ma­tami i odro­biną suszo­nych dodat­ków, jak to było do tej pory. Także będzie to pro­dukt bar­dzo łagodny w smaku albo wręcz z ledwo wyczu­wal­nym sma­kiem yerby. Jedna saszetka zawie­rała 1.5 g, więc bar­dzo mało. Lep­szy smak uzy­skuje się z zale­wa­nia dwóch tore­bek jednocześnie.

Warianty sma­kowe, które poja­wią się w ramach testu yerba mate to:
– aloe vera z gra­na­tem
– cytryna z miętą i trawą cytry­nową
– grejp­frut z figą
– liczi z papają

Niestety nie mogę Was jeszcze poinformować jakie smaki biorą udział, ponieważ organizator nie odpowiedział jeszcze na moje pytanie czy mogę Wam przedstawić taką informację.

Mnie bar­dzo cie­kawi ile z tych osób faktycznie zain­te­re­suje się yerba mate i czy klienci, którzy zoba­czą w dys­kon­cie stałą ofertę yerba mate będą szu­kać o niej infor­ma­cji w sieci? Być może zde­cy­dują się później na zakup pacz­ko­wa­nej yerba mate? Zapewne znajdą się i tacy. Powinien to być dobry mate­riał do badań socjo­lo­giczno-mar­ke­tin­go­wych.

Z dostępnych infor­ma­cji wiem, że poprzed­nie akcje testowe cie­szyły się na tyle dużym zain­te­re­so­wa­niem, że liczba chęt­nych prze­kra­czała liczbę dostęp­nych miejsc dla teste­rów. Ponoć w kilka minut jest już kom­plet chęt­nych. Cała zabawa jest o tyle trudna, że znamy dzień, w któ­rym będą zapisy teste­rów, nie znamy jed­nak godziny.

W momen­cie rozpoczęcia akcji na głównej stro­nie pojawi się guzik „Weź udział w teście yerba mate” a wtedy kto pierw­szy ten lep­szy. 😉
Ter­min zgło­szeń: ponie­dzia­łek 5 października 2015 r.